Prime Agencja Hostess i Modelek

Zapytania ofertowe:

biuro@beautymodels.pl

Gdańsk: (58) 732-17-17
Warszawa: (22) 205-08-89
Poznań: (61) 624-86-55

W celu uzyskania szybkiej wyceny
zapraszamy do kontaktu pod nr. tel.:

508-952-476

hostessy warszawa - beautymodels
508-952-476
hostessy warszawa - beautymodels


O nas ⇒


Modelki pozna?


Warszawska agencja hostess zgromadzi?a niezwykle bogat? baz? modelek, hostess, promotorów i modeli. Zatrudnione przez nas hostessy to osoby z du?ym do?wiadczeniem w obs?udze ró?nych eventów, imprez czy te? akcji promocyjnych. Jako profesjonalna agencja modelek z Warszawy jeste?my w stanie zorganizowa? pokaz mody, obs?ugujemy imprezy firmowe i sportowe, nasze hostessy bior? udzia? w promocji marek i produktów na targach, a modelki w sesjach zdj?ciowych czy reklamach.


Czytaj wi?cej

Modelki pozna?


W naszej warszawskiej agencji modelek dobieramy dziewczyny uwzgl?dniaj?c nie tylko ich aparycj?, ale tak?e wysok? kultur? osobist?. Zatrudniamy równie? osoby w?adaj?ce j?zykami obcymi, a tak?e dziewczyny, które zdoby?y nagrody w ró?norodnych konkursach pi?kno?ci.

Czytaj wi?cej


Modelki pozna?


Zach?camy do zapoznania si? z przyk?adowymi profilami hostess z Warszawy i innych cz??ci kraju. Nasza agencja modelek posiada tak?e w swojej bazie osoby o egzotycznej urodzie (mulatki, hostessy czarnoskóre, Azjatki). Gwarantujemy obs?ug? planów reklamowych, imprez i eventów ró?nego typu.

Czytaj wi?cej


Modelki pozna?


Posiadamy tak?e rozbudowan? baz? profili modeli, promotorów i hostów na potrzeby wideoklipów, sesji zdj?ciowych, reklam i zró?nicowanych eventów.

Czytaj wi?cej

Modelki pozna?


Agencja hostess z Warszawy stale poszukuje nowych osób do nawi?zania wspó?pracy. Je?li jeste? zainteresowany/zainteresowana prac? jako hostessa, promotor czy modelka zach?camy do skorzystania z tej szansy.Poprzez wype?nienie zamieszczonego na stronie naszej agencji hostess formularza, mo?esz podj?? prac? nie tylko w Warszawie, ale równie? w innych miastach na terenie ca?ego kraju, a nawet poza granicami Polski.

Czytaj wi?cej


Modelki pozna?


W ramach poszukiwa? hostess, modelek czy promotorów zach?camy do zapoznania si? z nasz? propozycj?. B?yskawicznie przygotowujemy wycen? na podstawie przes?anych nam informacji dotycz?cych charakteru pracy modelek czy modeli oraz jej terminu.

Czytaj wi?cej